Kv Västända

Nybyggnad av flerbostadshus

Kvarteret Västända består av ca 180 lägenheter och avgränsas av Årstavägen i norr, Johanneshovsvägen i öster och den nya Arlaparken i väster.
Kvarteret präglas av stora nivåskillnader och en genomgående överdäckning av tvärbanan. Helhetsgestalten kan ses som ett kluster av samman-kopplade volymer där varje trapphus är tydligt avläsbart.

Trapphusblocken vilar på en indragen sockelvåning med en skuggverkan som förstärker den topografiska trappningen.

Kvarterets uppbrutna karaktär och volymspel framhävs med mörka putsfasader i kontrast till ljusa sockelvåningar samt med markerade höjdförskjutningar, gavlar och utkragningar. Fönstersättning med kvadratiska fönster i varierande storlekar skapar mönsterverkan.

  • Kund: JM AB
  • Ort: Stockholm
  • Status: Under uppförande
  • År: 2012-2015
< >